fbpx

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY van FITNESSCENTRUM AALSMEER B.V.
per 15-05-2018

Fitnesscentrum Aalsmeer B.V. (hierna te noemen: Fitness Aalsmeer) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Algemeen Als je klant bent bij Fitness Aalsmeer of uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fitness Aalsmeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

• Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fitness Aalsmeer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fitness Aalsmeer de volgende persoonsgegevens van je vragen:

• Voor- en achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Adresgegevens;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• IBAN-nummer;
• Pasfoto (ter identificatie);

Eventuele gegevens t.b.v. onze sport gerelateerde diensten; Jouw persoonsgegevens worden door Fitness Aalsmeer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fitness Aalsmeer verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het inschrijfformulier; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fitness Aalsmeer de volgende persoonsgegevens van je vragen:

• Voor- en achternaam;
• E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Fitness Aalsmeer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: dat men aangemeld is. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, of geïnteresseerde Persoonsgegevens van prospect of geïnteresseerde worden door Fitness Aalsmeer verwerkt ten behoeve van de Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, ingevulde informatie aanvraag op onze website of via koppeling op Facebook, LinkedIn of andere social media; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fitness Aalsmeer de volgende persoonsgegevens van je vragen:

• Voor- en achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Fitness Aalsmeer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, of geïnteresseerde. Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina invult, zoals je e-mailadres, naam en/of telefoonnummer. Surf- en klikgedrag Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag. Cookies Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen. Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fitness Aalsmeer verwerkt ten behoeve van de uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fitness Aalsmeer de volgende persoonsgegevens van je vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Salarisgegevens;
• Kopie ID;
• BSN-nummer;
• Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door Fitness Aalsmeer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• Het verzorgen van sportprogramma’s;
• Het verzorgen van voedingsschema’s;
• Het verzorgen van klantfeedback.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Fitness Aalsmeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Fitness Aalsmeer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• Op onze website maken we gebruik van een SSL certificaat, wat ervoor zorgt dat de gegevens versleuteld worden verzonden;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens Je hebt recht op inzage, rectificatie of verzet van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, of een deel hiervan, door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zo’n verzoek. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Inzage Iedere klant heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Uiteraard kun je in de sportclub vragen welke gegevens zij daar van jou hebben geregistreerd. Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een brief naar Fitness Aalsmeer, Beethovenlaan 114, 1431 WZ Aalsmeer te sturen, onder vermelding van “inzage verzoek” en voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Fitness Aalsmeer is gerechtigd om je hiervoor € 4,50 administratiekosten in rekening te brengen. Rectificatie Iedere klant heeft ook het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn. Dit kun je in de sportclub laten doen. Mocht dat om wat voor reden ook niet lukken, dan kun je een brief sturen naar Fitness Aalsmeer, Beethovenlaan 114, 1431 WZ Aalsmeer, onder vermelding van “correctie verzoek” en voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie. Verzet Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden. Dat kan ook als je hier eerder wel toestemming voor hebt gegeven. Mocht je er dus bezwaar tegen hebben dat Fitness Aalsmeer jouw persoonsgegevens gebruikt voor onderstaande commerciële doeleinden, stuur dan een brief naar Fitness Aalsmeer, Beethovenlaan 114, 1431 WZ Aalsmeer, onder vermelding van “verzet verzoek” en voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie. Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt:

• commerciële e-mail
• commerciële telemarketing

Uiteraard doen wij er vervolgens alles aan om jouw bezwaar zo snel mogelijk administratief te verwerken. Overigens kun je commerciële benadering via e-mail of telefoonberichten veel eenvoudiger stoppen door de instructies te volgen die in het e-mail- of telefoonbericht staan vermeld! Geen cookies Jouw webbrowser zal zeer waarschijnlijk automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je ervoor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van Fitness Aalsmeer, niet meer zullen werken. Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Wijzigingen Als dynamisch bedrijf ontwikkelen wij continu, daarom is het van belang dat wij ons privacy beleid van tijd tot tijd actualiseren. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. Vragen Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens: Fitnesscentrum Aalsmeer BV
Beethovenlaan 114
1431 WZ Aalsmeer
info@fitness-aalsmeer.nl

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

Bedankt voor je vertrouwen!

De eerste stap is gezet.

We nemen snel contact met je op voor het plannen van je eerste afspraak.

Als je ons nummer alvast opslaat in je telefoon weet je dat wij het zijn :) +31621380926

Je kunt ons ook bereiken via whatsapp

tot snel!

INSCHRIJVING
VOEDINGSCURSUS

Gezond afvallen met een voedingsmenu op maat

LEEFSTIJL COACHING

Kies voor een losse sessie of een reeks van 5

INSCHRIJVING
12-WEEKSE CURSUS

Je hebt de eerste stap bijna gezet!

Jouw adviesgesprek is aangevraagd!

Je kunt binnenkort een telefoontje van ons verwachten voor het inplannen van de afspraak.

Als je ons nummer alvast opslaat in je telefoon weet je dat wij het zijn :)
+31621380926

Je kunt ons ook bereiken via whatsapp

tot snel!

Ik geef je graag een eerlijk en vrijblijvend advies.

Sportieve groet,
Seth 

PERSONAL TRAINING

De volgende stap naar succes

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

Welkom bij de club!

We nemen snel contact met je op voor het plannen van je eerste afspraak.

Als je ons nummer alvast opslaat in je telefoon weet je dat wij het zijn :) +31621380926

Je kunt ons ook bereiken via whatsapp

tot snel!

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

Jouw proef sporten is aangevraagd!

Binnenkort kun je een telefoontje van ons verwachten voor het inplannen van je eerste afspraak.

Hier alvast ons nummer, dan weet je dat wij het zijn :)
+31621380926

Je kunt ons ook bereiken via whatsapp

tot snel!

De koffie staat voor je klaar!

De rondleiding staat ingepland.
We laten je graag onze club zien en beantwoorden al je vragen.

tot snel!