ALGEMENE
VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Fitness Aalsmeer: rechtspersoon, Besloten Vennootschap, genaamd Fitnesscentrum Aalsmeer B.V.
Klant: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten/abonnementen tussen Fitness Aalsmeer en de Klant.


Artikel 3 – De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het (digitale) inschrijfformulier. De Overeenkomst en het gebruik van alle faciliteiten zijn strikt persoonlijk. Fitness Aalsmeer biedt de Klant de keuze uit de volgende Overeenkomsten:

  1. Abonnementen
  2. Rittenkaarten

Artikel 4 – Familie abonnementen
Fitness Aalsmeer biedt ook familie abonnementen aan. Deze abonnementen zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar, wonend op hetzelfde adres. Op het moment dat het kind 22 jaar wordt is hij/zij niet meer bevoegd om gebruik te maken van het familie abonnement. Op dat moment is het mogelijk om over te stappen op individuele abonnementen, met een contractduur die minimaal gelijk is aan de op dat moment resterende contractduur van het familie abonnement.

Artikel 5 – Bedenktijd / proefweek
Voor overeenkomsten geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd vervalt na het eerste gebruik van de faciliteiten van Fitness Aalsmeer door de Klant.

Artikel 6 – Proefweek

6.1 Klanten kunnen het abonnement binnen de eerste week (7 dagen) direct beëindigen door het invullen van het opzegformulier, zie artikel 10.

6.2 Het in art. 6.1 genoemde geldt niet voor klanten die in de afgelopen 2 jaar al een overeenkomst hebben gehad met Fitness Aalsmeer.

Artikel 7 – Toegangsbewijs
7.1 Iedere klant ontvangt, tegen betaling van een borg, bij inschrijving een toegangssleutel, welke gekoppeld is aan het abonnement of rittenkaart. Bij binnenkomst moet de Klant de toegangssleutel scannen zodat de medewerker van Fitness Aalsmeer kan zien dat de Klant een geldig abonnement of rittenkaart heeft.

7.2 Elke klant is verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik en beheer van de toegangssleutel. In geval van verlies of beschadiging van de toegangssleutel zal een vervangende sleutel aangeschaft moeten worden.

7.3 De toegangssleutel is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend aan derden.

7.4 In geval van overtreding van art. 7.3 zal de klant een boete van € 25,- per overtreding in rekening worden gebracht. Bij herhaling van overtreding van art. 7.3 heeft Fitness Aalsmeer ook het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op teruggaaf van de reeds betaalde contributie.

7.5 Na inlevering van de toegangssleutel ontvangt de klant de borg binnen 8 weken retour op het door de klant opgegeven IBAN-nummer.

Artikel 8 – Duur
8.1 Fitness Aalsmeer biedt abonnementen met een vaste contractperiode. De Klant kiest zelf vooraf de minimale contractperiode van het abonnement. Hoe langer de minimale contractperiode, des te lager de periodieke contributie.

8.2 Na de minimale contractperiode wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.

8.3 Rittenkaarten zijn 12 maanden geldig. Per bezoek wordt één rit gerekend. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verbruiken van de ritten binnen de gestelde periode.

Artikel 9 – Onderbreking
Abonnementen en rittenkaarten kunnen alleen in geval van zwangerschap, langdurige ziekte en/of blessures, op vertoon van een medische verklaring, worden onderbroken. 

Artikel 10 – Beëindiging
10.1 Opzeggen kan via een opzegformulier welke verkrijgbaar is in de sportclub. Je kunt dit opzegformulier is ook online invullen, stuur in dat geval een e-mail naar info@fitness-aalsmeer.nl, onder vermelding van ‘aanvraag opzegformulier’. Je ontvangt dan een link naar een digitaal opzegformulier.

10.2 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 4 kalenderweken en kan niet binnen de vooraf overeengekomen periode worden beëindigd.

10.3 Rittenkaarten eindigen, in tegenstelling tot abonnementen, automatisch na 12 maanden.

10.4 Het is nooit mogelijk om de overeenkomst met terugwerkende kracht te beëindigen en/of restitutie te ontvangen van de abonnementsgelden.

10.5 Het is niet mogelijk om het abonnement binnen de vaste contractperiode te beëindigen, tenzij de klant verhuist naar een andere gemeente buiten een straal van 10km van Fitness Aalsmeer. In dat geval zal Fitness Aalsmeer op verzoek van de klant en op vertoon van een inschrijvingsbewijs, de overeenkomst met terugwerkende kracht omzetten naar een kortere looptijd of flexibel abonnement. De Klant betaalt dan het verschil in tarief met terugwerkende kracht.

Artikel 11 – Prijs en prijswijzigingen

11.1 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. Jaarlijks kan er een prijsverhoging plaats vinden van maximaal 5%, de verhoging wordt minimaal één maand van tevoren kenbaar gemaakt in de sportclub, de prijsverhogingen hebben geen invloed op de contractperiode.

11.2 Fitness Aalsmeer mag afwijken van de verhoging van 5% genoemd in art. 11.1 als deze prijsaanpassingen direct voortvloeit uit de wet, bijvoorbeeld als het btw-tarief wordt verhoogd. In dat geval heeft de prijsaanpassing ook geen invloed op de contractperiode.

11.3 Indien het recht op een korting komt te vervallen heeft dit geen invloed op de contractperiode. Een voorbeeld hiervan is een korting gebaseerd op leeftijd, indien de leeftijdsgrens is bereikt vervalt automatisch het recht op de korting of het gereduceerde tarief.

Artikel 12 – Faciliteiten, roosters en openingstijden
12.1 Fitness Aalsmeer mag altijd de openingstijden en het lesprogramma wijzigen.

12.2 Het kan voorkomen dat niet alle faciliteiten beschikbaar zijn, dat geeft echter geen recht op reductie van de abonnementskosten of verlenging van de abonnementsperiode.

12.3 Tijdens officiële feestdagen kan Fitness Aalsmeer besluiten haar openingstijden te beperken of helemaal dicht te gaan, zonder dat dit zal leiden tot reductie van abonnementskosten of verlenging van de abonnementsperiode.

Artikel 13 – Gezondheid
Fitness Aalsmeer beveelt de klant sterk aan vooraf een medische keuring te ondergaan. Door gebruik te maken van het abonnement en de faciliteiten verklaart de klant dat er geen medische beperkingen zijn voor het gebruik.

Artikel 14 – Kleding, handdoekgebruik & hygiëne
14.1 De klant is verplicht altijd schone schoenen en correcte, schone sportkleding te dragen.

14.2 Op de toestellen is het verplicht een handdoek te gebruiken. 

14.3 De toestellen moeten na gebruik schoongemaakt worden met de hiervoor aanwezige spray en papier.

Artikel 15 – Huisregels

De klant verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier de door Fitness Aalsmeer opgestelde huisregels na te leven en instructies uit te voeren. Het is niet toegestaan drugs of andere stimulerende middelen te gebruiken. Luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal is ook niet toegestaan. Bij overtreding van de regels mag Fitness Aalsmeer de Klant de toegang tot de sportclub te ontzeggen en het abonnement per direct beëindigen.


Artikel 16 – Veiligheid, aansprakelijkheid en privacy

16.1 Het gebruik van de faciliteiten en diensten van Fitness Aalsmeer door de Klant geschiedt geheel op eigen risico. Fitness Aalsmeer wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

16.2 Zowel voor de veiligheid van de medewerkers van Fitness Aalsmeer als voor de Klant is er cameratoezicht aanwezig.

16.3 Fitness Aalsmeer verwerkt de persoonsgegevens van de Klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacy policy van Fitness Aalsmeer, welke te vinden is op de website, staat omschreven hoe Fitness Aalsmeer omgaat met de bescherming van de persoonsgegevens van de klant.

Artikel 17 – Reserveringen
Klanten kunnen reserveren voor groepstrainingen, annuleren kan tot 12 uur voor aanvang. Indien de klant niet of te laat annuleert wordt er € 10,- kosten in rekening gebracht. Indien de klant een rittenkaart heeft en te laat of niet annuleert zal er alsnog een rit worden afgeschreven.

Artikel 18 – Overige reserveringen en afspraken
Verhindering voor een afspraak met een coach dient, ten minste, 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. Wanneer de klant niet of te laat annuleert wordt er € 25,- in rekening gebracht.

Artikel 19 – Aanvullende voorwaarden
Indien er sprake is van aanvullende voorwaarden dan staat dit vermeld op de overeenkomst.

Artikel 20 – Automatische incasso & betalingen
20.1 De klant dient er zorg voor te dragen dat het mogelijk is om de 4-wekelijkse contributie te incasseren van het opgegeven IBAN-nummer.

20.2 Geen gebruikmaking van het abonnement schort de betalingsverplichting niet op.

20.3 Als een betaling via incasso niet slaagt, om welke reden dan ook, mag de klant alsnog binnen 14 dagen betalen via Ideal of per pin bij de receptie van Fitness Aalsmeer.

20.4 Als de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting zoals vermeld in art. 20.1 en 20.3 voldoet is Fitness Aalsmeer gerechtigd, zonder tussenkomst van een rechter, een direct opeisbare boete van € 5,- per week in rekening te brengen, daar bovenop blijft de klant de periodieke contributie verschuldigd.

20.5 Als de klant ook na een schriftelijke betaalherinnering in gebreke blijft zal Fitness Aalsmeer de contributie van de gehele looptijd van het abonnement opeisen vermeerderd met de kosten van het incassobureau / gerechtsdeurwaarder alsmede eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 21 – Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fitness Aalsmeer beoordeeld en beslist.

Artikel 22 – Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

85

lessen per week

90

open per week

365

dagen per jaar open