ALGEMENE
VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Fitness Aalsmeer: rechtspersoon, Besloten Vennootschap, genaamd Fitnesscentrum Aalsmeer B.V.
Klant: persoon die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten/abonnementen tussen Fitness Aalsmeer en de Klant.

Artikel 3 – De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het (digitale) inschrijfformulier of schriftelijk akkoord. De Overeenkomst en het gebruik van alle faciliteiten zijn strikt persoonlijk.

Artikel 4 – Familie abonnementen
Een familie-abonnementen kan alleen worden afgesloten voor personen wonende op hetzelfde adres.

Artikel 5 – Bedenktijd / proefweek
De proefweek geldt voor klanten die in de afgelopen 12 maanden geen overeenkomst hebben gehad met Fitness Aalsmeer. Naast de proefweek geldt voor alle overeenkomsten een bedenktijd van 14 kalenderdagen, deze bedenktijd geldt niet bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst binnen 12 maanden.

Artikel 6 – Toegangsbewijs
6.1 Iedere klant ontvangt, tegen betaling van een borg, een toegangssleutel. Bij binnenkomst moet de Klant inchecken met de toegangssleutel.

6.2 In geval van verlies of beschadiging van de toegangssleutel moet de Klant een vervangende sleutel kopen.
6.3 De toegangssleutel is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend aan derden.
6.4 In geval van overtreding van art. 6.3 zal de klant een boete van € 25,- per keer betalen. Bij herhaling van overtreding van art. 6.3 kan Fitness Aalsmeer de Overeenkomstper direct te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op teruggaaf van de reeds betaalde contributie. 
6.5 Na inlevering van de toegangssleutel ontvangt de klant de borg binnen 4 weken retour op het door de klant opgegeven IBAN-nummer.

Artikel 7 – Duur
7.1 De duur van abonnementen kan verschillen, hoe langer de contractperiode des te lager de contributie.
7.2 Na de minimale contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet.

Artikel 8 – Onderbreken
Onderbreken van een abonnement of rittenkaart kan in geval van zwangerschap, langdurige ziekte en/of blessure, op vertoon van een medische verklaring.

Artikel 9 – Beëindiging
9.1 Opzeggen kan via een digitaal opzegformulier in de sportclub. De Klant kan ook via een e-mail naar info@fitness-aalsmeer.nl een link naar een digitaal opzegformulier aanvragen.
9.2 Abonnementen kunnen niet binnen de vooraf overeengekomen periode worden beëindigd.
9.3 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 4 kalenderweken.
9.4 Het is niet mogelijk het abonnementen met terugwerkende kracht te beëindigen.
9.5 Bij verhuizing buiten een straal van 10km van Fitness Aalsmeer kunnen Klanten hun abonnement wel tussentijds opzeggen, anders dan vermeld in lid 2 van dit artikel, op vertoon van een inschrijvingsbewijs.

Artikel 10 – Prijs en prijswijzigingen
10.1 Jaarlijks kan er een prijsverhoging plaatsvinden van maximaal 5%. De verhoging kan tussentijds worden doorgevoerd en wordt minimaal één maand van tevoren kenbaar gemaakt via e-mail.
10.2 Fitness Aalsmeer mag afwijken van de verhoging van 5% genoemd in art. 10.1 als deze prijsaanpassing direct voortvloeit uit de wet, bijvoorbeeld als het btw-tarief wordt verhoogd of wanneer het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) hoger ligt. Ook in dat geval heeft de prijsaanpassing geen invloed op de contractperiode.
10.3 Eventuele kortingen kunnen wijzigen of komen te vervallen. Een wijziging van het kortingspercentage moet minimaal één maand van tevoren kenbaar worden gemaakt. Indien de korting wijzigt met meer dan 5% in het nadeel van de Klant, dan heeft de Klant het recht om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van 4 kalenderweken.

Artikel 11 – faciliteiten, roosters en openingstijden
11.1 Fitness Aalsmeer mag altijd de openingstijden en het lesprogramma wijzigen.
11.2 Het kan voorkomen dat enkele faciliteiten niet beschikbaar zijn, dat geeft echter geen recht op reductie van de contributie.
11.3 Indien alle faciliteiten, op last van de overheid en zonder schuld of nalatigheid van Fitness Aalsmeer, worden gesloten, dan zal Fitness Aalsmeer haar uiterste best doen om zoveel mogelijk van haar diensten online aan te bieden. De Klant heeft gedurende de eerste 4 weken dat alle faciliteiten gesloten zijn geen recht op reductie van de contributie. Duurt de sluiting echter langer dan 4 weken dan heeft de Klant wel recht op reductie van de de contributie. Indien de Klant geen gebruik wenst te maken van de online diensten, kan de Klant de betaling na 4 weken in het geheel stoppen of storneren. 

11.4 Tijdens officiële feestdagen kan Fitness Aalsmeer besluiten haar openingstijden te beperken of helemaal dicht te gaan, zonder dat dit zal leiden tot reductie van contributie.

Artikel 12 – Gezondheid
De Klant verklaart geen medische beperkingen te hebben voor het gebruik van de aangeboden faciliteiten door Fitness Aalsmeer. Fitness Aalsmeer adviseert de Klant vooraf een medische keuring te ondergaan om eventuele beperkingen uit te sluiten.

Artikel 13 – Kleding, handdoek gebruik & hygiëne
13.1 De klant is verplicht altijd schone schoenen en correcte, schone sportkleding te dragen.
13.2 Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens de training.
13.3 De Klant is verplicht alle trainingsmaterialen op te ruimen na gebruik en de toestellen netjes achter te laten.

Artikel 14 – Huisregels
14.1 Luidruchtig gedrag of onbetamelijke taal is niet toegestaan.
14.2 De Klant moet instructies van het personeel opvolgen.
14.3 Bij overtreding van artikel 14.1 of 14.2 mag Fitness Aalsmeer de Klant de toegang tot de sportclub ontzeggen en het abonnement per direct beëindigen. 

Artikel 15 – Veiligheid, aansprakelijkheid en privacy
15.1 Het gebruik van de faciliteiten en diensten van Fitness Aalsmeer door de Klant geschiedt geheel op eigen risico. Fitness Aalsmeer wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.
15.2 Zowel voor de veiligheid van de Klant als de medewerkers van Fitness Aalsmeer is er cameratoezicht aanwezig.
15.3 Fitness Aalsmeer verwerkt de persoonsgegevens van de Klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de Privacy Policy van Fitness Aalsmeer, welke te vinden is op de website van Fitness Aalsmeer, staat omschreven hoe Fitness Aalsmeer omgaat met de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant.

Artikel 16 – Reserveringen
Klanten kunnen reserveren voor een les of training. Annuleren kan tot 12 uur voor aanvang. Indien de Klant niet of te laat annuleert kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 17 – Aanvullende voorwaarden
Indien er sprake is van aanvullende voorwaarden dan staat dit vermeld op de overeenkomst.

Artikel 18 – Betalingen
18.1 De Klant machtigt Fitness Aalsmeer om periodiek contributie te incasseren van het opgegeven IBAN-nummer.
18.2 Geen gebruikmaking van het abonnement schort de betalingsverplichting niet op.
18.3 Als een automatische incasso mislukt, moet de Klant binnen 14 dagen de betaling online via Ideal of per pin in de sportclub voldoen.
18.4 Als de Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting zoals vermeld in artikel 18.1 en 18.3 voldoet is Fitness Aalsmeer gerechtigd, zonder tussenkomst van een rechter, een direct opeisbare boete van € 10,- per week in rekening te brengen, daar bovenop blijft de klant de periodieke contributie verschuldigd.
18.5 Als de Klant ook na een aanmaning in gebreke blijft zal Fitness Aalsmeer de contributie van de gehele looptijd van de overeenkomst opeisen, vermeerderd met de kosten van het incassobureau / gerechtsdeurwaarder alsmede eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 19 – Overige bepalingen
Alle gevallen en/situaties die niet beschreven zijn in deze voorwaarden worden beslist door het management van Fitness Aalsmeer.

Artikel 20 – Toepasselijk recht
Deze voorwaarden zijn voor het laatste aangepast op 10-10-2022. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

Bedankt voor je vertrouwen!

De eerste stap is gezet.

We nemen snel contact met je op voor het plannen van je eerste afspraak.

Als je ons nummer alvast opslaat in je telefoon weet je dat wij het zijn :) +31621380926

Je kunt ons ook bereiken via whatsapp

tot snel!

STARTERSPAKKET
PERSONAL TRAINING

Goed van start met een personal trainer

INSCHRIJVING
VOEDINGSCURSUS

Gezond afvallen met een voedingsmenu op maat

LEEFSTIJL COACHING

Kies voor een losse sessie of een reeks van 5

INSCHRIJVING
12-WEEKSE CURSUS

Je hebt de eerste stap bijna gezet!

Jouw adviesgesprek is aangevraagd!

Je kunt binnenkort een telefoontje van ons verwachten voor het inplannen van de afspraak.

Als je ons nummer alvast opslaat in je telefoon weet je dat wij het zijn :)
+31621380926

Je kunt ons ook bereiken via whatsapp

tot snel!

VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK

Onze coaches adviseren je graag.

PERSONAL TRAINING

De volgende stap naar succes

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

Welkom bij de club!

We nemen snel contact met je op voor het plannen van je eerste afspraak.

Als je ons nummer alvast opslaat in je telefoon weet je dat wij het zijn :) +31621380926

Je kunt ons ook bereiken via whatsapp

tot snel!

INSCHRIJVING

De eerste week is gratis en vrijblijvend!

Jouw proefweek is aangevraagd!

Binnenkort kun je een telefoontje van ons verwachten voor het inplannen van je eerste afspraak.

Hier alvast ons nummer, dan weet je dat wij het zijn :)
+31621380926

Je kunt ons ook bereiken via whatsapp

tot snel!

De koffie staat voor je klaar!

De rondleiding staat ingepland.
We laten je graag onze club zien en beantwoorden al je vragen.

tot snel!

RONDLEIDING

We laten je graag onze sportclub zien!