ALGEMENE
VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Fitness Aalsmeer: rechtspersoon, Besloten Vennootschap, genaamd Fitnesscentrum Aalsmeer B.V.
Klant: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten/abonnementen tussen Fitness Aalsmeer en de Klant.

Artikel 3 – De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het (digitale) inschrijfformulier. De Overeenkomst en het gebruik van alle faciliteiten zijn strikt persoonlijk. Fitness Aalsmeer biedt de Klant de keuze uit de volgende Overeenkomsten:

  1. Abonnementen
    2. Rittenkaarten

Artikel 4 – Familie abonnementen
Een familie abonnement is te gebruiken door 2 volwassenen en kinderen t/m 14 jaar, wonend op hetzelfde adres. Op het moment dat het kind 15 jaar wordt is hij/zij niet meer bevoegd om gebruik te maken van het familie abonnement.

Artikel 5 – Bedenktijd / proefweek
Voor overeenkomsten geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd vervalt na het eerste gebruik van de faciliteiten van Fitness Aalsmeer door de Klant.

Artikel 6 – Proefperiode
Eventuele proefperiode geldt alleen voor klanten die in de afgelopen 12 maanden geen overeenkomst hebben gehad met Fitness Aalsmeer. 

Artikel 7 – Toegangsbewijs
7.1 Iedere klant ontvangt, tegen betaling van een borg, een toegangssleutel. Bij binnenkomst moet de Klant inchecken met de toegangssleutel.

7.2 In geval van verlies of beschadiging van de toegangssleutel moet de Klant een vervangende sleutel kopen.


7.3 De toegangssleutel is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend aan derden.

7.4 In geval van overtreding van art. 7.3 zal de klant een boete van € 25,- per keer betalen. Bij herhaling van overtreding van art. 7.3 kan Fitness Aalsmeer de overeenkomstper direct te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op teruggaaf van de reeds betaalde contributie. 

7.5 Na inlevering van de toegangssleutel ontvangt de klant de borg binnen 4 weken retour op het door de klant opgegeven IBAN-nummer.

Artikel 8 – Duur
8.1. De duur van abonnementen kan verschillen, hoe langer de contractperiode des te lager de periodieke contributie.

8.2 Na de minimale contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet.


8.3 Rittenkaarten zijn 12 maanden geldig. Per les wordt één rit gerekend, wel kan de Klant na of na de les zelfstandig sporten op dezelfde rit. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verbruiken van de ritten binnen de termijn van 12 maanden.

Artikel 9 – Onderbreken
Onderbreken van een abonnement of rittenkaart kan in geval van zwangerschap, langdurige ziekte en/of blessure, op vertoon van een medische verklaring.

Artikel 10 – Beëindiging
10.1 Opzeggen kan via een digitaal opzegformulier in de sportclub. De Klant kan ook via een e-mail naar info@fitness-aalsmeer.nl een link naar een digitaal opzegformulier aanvragen.

10.2 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 4 kalenderweken en kan niet binnen de vooraf overeengekomen periode worden beëindigd.


10.3 Rittenkaarten eindigen automatisch na 12 maanden.


10.4 Het is niet mogelijk het abonnementen met terugwerkende kracht te beëindigen en/of restitutie te ontvangen van de contributie.


10.5 Het is niet mogelijk om het abonnement binnen de vaste contractperiode te beëindigen, tenzij de Klant verhuist naar een adres buiten een straal van 10km van Fitness Aalsmeer. In dat geval zal Fitness Aalsmeer op vertoon van een inschrijvingsbewijs, het abonnement per direct beëindigen.

Artikel 11 – Prijs en prijswijzigingen
11.1 De contributie wordt vooraf overeengekomen. Jaarlijks kan er een prijsverhoging plaatsvinden van maximaal 5%, de verhoging wordt minimaal één maand van tevoren kenbaar gemaakt via e-mail. De prijsverhoging heeft geen invloed op de contractperiode.

11.2 Fitness Aalsmeer mag afwijken van de verhoging van 5% genoemd in art. 11.1 als deze prijsaanpassing direct voortvloeit uit de wet, bijvoorbeeld als het btw-tarief wordt verhoogd. In dat geval heeft de prijsaanpassing ook geen invloed op de contractperiode.


11.3 Indien het recht op een korting komt te vervallen heeft dit geen invloed op de contractperiode.

Artikel 12 – faciliteiten, roosters en openingstijden
12.1 Fitness Aalsmeer mag altijd de openingstijden en het lesprogramma wijzigen.

12.2 Het kan voorkomen dat enkele faciliteiten niet beschikbaar zijn, dat geeft echter geen recht op reductie van de contributie. 

12.3 Indien alle faciliteiten, op last van de overheid en zonder schuld of nalatigheid van Fitness Aalsmeer, worden gesloten, dan zal Fitness Aalsmeer haar uiterste best doen om zoveel mogelijk van haar diensten online aan te bieden. De Klant heeft gedurende de eerste 4 weken dat alle faciliteiten gesloten zijn geen recht op reductie van de contributie. Duurt de sluiting echter langer dan 4 weken dan heeft de Klant wel recht op reductie van de de contributie. Indien de Klant geen gebruik wenst te maken van de online diensten, kan de Klant de betaling na 4 weken in het geheel stoppen of storneren. 

12.4 Tijdens officiële feestdagen kan Fitness Aalsmeer besluiten haar openingstijden te beperken of helemaal dicht te gaan, zonder dat dit zal leiden tot reductie van contributie.

Artikel 13 – Gezondheid
De Klant verklaart geen medische beperkingen te hebben voor het gebruik van de aangeboden faciliteiten door Fitness Aalsmeer. Fitness Aalsmeer adviseert de Klant vooraf een medische keuring te ondergaan om eventuele beperkingen uit te sluiten.

Artikel 14 – Kleding, handdoek gebruik & hygiëne
14.1 De klant is verplicht altijd schone schoenen en correcte, schone sportkleding te dragen.

14.2 Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens de training.


14.3 De Klant moet ieder toestel na gebruik schoonmaken met de daarvoor aanwezige schoonmaakmiddelen.


Artikel 15 – Huisregels
15. 1 Het is niet toegestaan drugs of andere verboden middelen te gebruiken.

15.2 Luidruchtig gedrag of onbetamelijke taal is niet toegestaan.


15.3 De Klant moet de instructies van het personeel opvolgen.


15.4 Bij overtreding van artikel 15.1, 15.2 of 15.3 mag Fitness Aalsmeer de Klant de toegang tot de sportclub ontzeggen en het abonnement per direct beëindigen. 

Artikel 16 – Veiligheid, aansprakelijkheid en privacy
16.1 Het gebruik van de faciliteiten en diensten van Fitness Aalsmeer door de Klant geschiedt geheel op eigen risico. Fitness Aalsmeer wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

16.2 Zowel voor de veiligheid van de Klant als de medewerkers van Fitness Aalsmeer is er cameratoezicht aanwezig.


16.3 Fitness Aalsmeer verwerkt de persoonsgegevens van de Klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacy van Fitness Aalsmeer, welke te vinden is op de website van Fitness Aalsmeer, staat omschreven hoe Fitness Aalsmeer omgaat met de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant.


Artikel 17 – Reserveringen
Klanten kunnen reserveren voor een les of training. Annuleren kan tot 12 uur voor aanvang. Indien de Klant niet of te laat annuleert is de Klant €12,50 annuleringskosten verschuldigd per les of training. 

Artikel 18 – Aanvullende voorwaarden
Indien er sprake is van aanvullende voorwaarden dan staat dit vermeld op de overeenkomst.

Artikel 19 – Betalingen
19.1 De Klant machtigt Fitness Aalsmeer om periodiek contributie te incasseren van het opgegeven IBAN-nummer.

19.2 Geen gebruikmaking van het abonnement schort de betalingsverplichting niet op.


19.3 Als een automatische incasso mislukt, moet de Klant binnen 14 dagen de betaling online via Ideal of per pin in de sportclub voldoen.


19.4 Als de Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting zoals vermeld in artikel 19.1 en


19.3 voldoet is Fitness Aalsmeer gerechtigd, zonder tussenkomst van een rechter, een direct opeisbare boete van € 5,- per week in rekening te brengen, daar bovenop blijft de klant de periodieke contributie verschuldigd.


19.5 Als de Klant ook na een aanmaning in gebreke blijft zal Fitness Aalsmeer de contributie van de gehele looptijd van de overeenkomst opeisen, vermeerderd met de kosten van het incassobureau / gerechtsdeurwaarder alsmede eventuele gerechtelijke kosten.


Artikel 20 – Overige bepalingen
Alle gevallen en/situaties die niet beschreven zijn in deze voorwaarden worden beslist door de directie van Fitness Aalsmeer.

Artikel 21 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Klik hier om de Algemene voorwaarden d.d. 26-10-2020 te downloaden.

Klik hier om de  Algemene voorwaarden d.d. 10.08.2019 te downloaden.